واحد سازمانی
منوچهر جعفری
نام کارمند :منوچهر نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی شماره تماس :