واحد سازمانی
حسین  متقی نیا
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:متقی نیا
سمت سازمانی :مسئول حراست سازمان شماره تماس :