واحد سازمانی
اجلال حاجی نژاد
نام کارمند :اجلال نام خانوادگی:حاجی نژاد
سمت سازمانی : مسئول امور ارتباطات شماره تماس :