واحد سازمانی
سمیه طلائی فرشبافی
نام کارمند :سمیه نام خانوادگی:طلائی فرشبافی
سمت سازمانی :کارشناس منابع انسانی شماره تماس :