واحد سازمانی
اسماعیل شاهی
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی:شاهی
سمت سازمانی :رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شماره تماس :