واحد سازمانی
جعفر قاسمی
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:قاسمی
سمت سازمانی :کارشناس صدور پروانه فعالیت ناوگان شماره تماس :