واحد سازمانی
نقی عبدی
نام کارمند :نقی نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :انباردار و امین اموال شماره تماس :