واحد سازمانی
فاضل  نادری صو معه
نام کارمند :فاضل نام خانوادگی:نادری صو معه
سمت سازمانی :مدیرعامل شماره تماس :