تاریخ : يکشنبه 30 آذر 1399     |     کد : 596

خبر- فرهنگی

تجلیل از کارکنان نمونه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه تبریز به مناسبت روز ملی حمل و نقل

نادری ضمن تقدیر تشکر از زحمات کارکنان نمونه در هفته ملی حملل و نقل سازمان مدیریت حمل و نقل. بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز توصیه کردند که در دوران کاری در مجموعه های اداری خود باید قدرفرصت بوجود آمده در راستای خدمت رسانی بی منت به مردم را بدانیم.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز؛ مهندس فاضل نادری مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل. بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز  اظهار داشت: امروز 30آذر  ماه 1399به مناسبت هفته ملی حمل و نقل ،مدیر عامل  این سازمان  به همراه معاونین  و مدیر حراست این سازمان با حضور در اتاق  مدیرعامل با اهدای هدیه ای از زحمات کارکنان نمونه  این مجموعه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

PDF چاپ چاپ