تاریخ : پنجشنبه 27 تير 1398     |     کد : 293

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز خبر داد:

جلسه تدوین نحوه شناسایی و ممیزی انبارکالا، بارانداز، باسکول، پایانه بار و توقفگاههای بار و کالای درونشهری برگزار شد

مطابق دستور العمل ابلاغی صدور مجوز برای فعالیت پایانه و بار انداز و توقف گاه و انبار جزء وظایف سازمان حمل ونقل بارشهرداری میباشد و با همکاری مناطق ده گانه شهـرداری تبریز ، انبارها و محل های تجمع و توزیع کـالا (اعم از مجاز و غیر مجاز) شناسایی و ممیزی شده و لیست آن در سامانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار ثبت و ضمن بروز آوری آمار اقدام لازم در اجرای بند 6 ماده 37 تعرفه عوارض محلی بعمل خواهد آمد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نفل بار شهرداری تبریز ، جلسه تدوین نحوه شناسایی ، ممیزی و همکاری با مناطق دهگانه شهرداری تبریز جهت صدور مجوز و امتیاز ایجاد  انبارکالا، بارانداز، باسکول، پایانه بار و توقفگاههای بار و کالای درونشهری با حضور، مهندس نادری مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز ، نمایندگان محترم مناطق ده گانه درطی دو روز در مورخه های 98/04/23 و 98/04/25 در محل اتاق جلسات سازمان مدیریت حمل و نقل بار برگزار شد.
فاضل نادری مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز با اشاره به ضرورت شناسایی ، ممیزی انبارکالا، بارانداز، باسکول، پایانه بار و توقفگاههای بار و کالای درونشهری ، گفت: احداث پایانه های بار و توقفگاه ها بر اساس دستور العمل های صادره و بمنظور کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات درون شهری و کاهش ترافیک شهری و کنترل و مدیریت بر بار و کالاهای ورودی و خروجی شهر تبریز بیش از پیش ضرورت پیدا کرده و سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری تبریز خود را موظف به مدیریت و نظارت یکپارچه حمل ونقل بار درون شهری دانسته و امیدواریم با همکاری سازمانهای مرتبط و مناطق ده گانه شهرداری هر چه سریعتر این امر محقق گردد.
 پیش بینی توقفگاه و پایانه بار با کلیه امکانات رفاهی اعم از کارواش ، دفاتر شرکتهای حمل ونقل بار ، انبار کالا ، باسکول و مراکز تعمیرگاهی و خدماتی و.. و ایجاد باراندازهای درون شهری در نقاط بارخیز شهر با هدف سامان دهی حمل ونقل کالای درون شهری ، نتایج مفیدی همچون کاهش انواع آلودگیهای ترافیکی و زیست محیطی و آلودگیهای بصری و افزایش ایمنی ترافیک و رضایت مندی شهروندان را در سطح شهر خواهد داشت .
وی در ادامه با تاکید بر اینکه صدور مجوز برای فعالیت پایانه و بار انداز و توقف گاه و انبار از وظایف سازمان حمل ونقل بارشهرداری میباشد افزود: با همکاری مناطق ده گانه شهـرداری تبریز ، انبارها و محل های تجمع و توزیع کـالا ( اعم از مجاز و غیر مجاز) شناسایی و ممیزی شده لیست آن در سامانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار ثبت و  ضمن بروز آوری آمار اقدام لازم در اجرای بند 6 ماده 37 تعرفه عوارض محلی بعمل  خواهد آمد.
نمایندگاه شهرداری های مناطق ده گانه ضمن تشکر از سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری تبریز اظهار داشتند : آمادگی لازم را جهت شناسایی ، ممیزی انبارکالا، بارانداز، باسکول، پایانه بار و توقفگاههای بار و کالای درونشهری ،داشته و نهایت همکاری را در این خصوص به انجام خواهد رساند.


فرزانه ناصری