واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • مدیرعامل ( فاضل نادری )
  • مسئول دفتر ( )
  • مسئول حقوقی ( )
  • سرپرست امور ارتباطات ( )
  • مسئول حراست سازمان مامور از اداره کل حراست ( مهدی مهری )
  • دبیر خانه هیئت انضباطی و رسیدگی به تخلفات ( )
   • مسئول دبیر خانه هیئت انضباطی و رسیدگی به تخلفات ( )
   • کارشناس رسیدگی به تخلفات ( )
  • سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ( وحید عزیزی )
   • متصدی دبیرخانه و بایگانی ( )
   • کارشناس سامانه های هوشمندITS ( )
   • کارشناس فن آوری اطلاعات ( )
   • کارشناس آمار و تحلیل داده ها ( )
   • کارشناس برنامه ریزی ( )
   • کارشناس ایمنی و بهداشت ( )
   • کارشناس منابع انسانی ( )
   • متصدی دبیرخانه و بایگانی ( )
  • سرپرست مالی و اقتصادی ( منوچهر جعفری )
  • معاونت حمل ونقل بار ( علی اصغر مددی )
   • رئیس اداره صدور پروانه و مجوز ( یعقوب غفاری )
    • کارشناس صدور پروانه فعالیت ناوگان ( قادر تنبا )
    • کارشناس صدور پروانه اشتغال ناوگان ( جعفر قاسمی )
    • کارشناس صدور پروانه بهره برداری شرکتها ( )
    • کارشناس فنی خودرو ( )
    • کارشناس نقل و انتقال ( )
    • کارشناس صدور مجوزهای تردد مکانی و زمانی ( )
   • سرپرست اداره صدور بارنامه (باربرگ) ( فرزانه ناصری )
    • کارشناس بارنامه و برگ بار ویژه ( )
    • کارشناس بارنامه و برگ بار ویژه ( )
    • کارشناس بارنامه و برگ بار ویژه ( )
   • سرپرست اداره نظارت بر امور شرکت ها ( )
    • کارشناس امور شرکت ها ( نادر پورعلی )
    • کارشناس سوخت و بیمه ( )
    • کارشناس توسعه و نوسازی ناوگان ( )
   • سرپرست اداره امور پایانه ها،باراندازها و انبارها ( پورنگ چائی رسولی تبریزی )
    • کارشناس امور پایانه ها،باراندازها و انبارها ( )
    • کارشناس امور پایانه ها،باراندازها و انبارها ( )
    • کارشناس امور پایانه ها،باراندازها و انبارها ( )
  • معاونت فنی و اجرائی ( مهدی شهبازی )
   • امور ایمنی ( )
    • کارشناس ایمنی و مهار بار ( )
    • کارشناس بهداشت محیط ( )
   • سرپرست اداره نظارت و بازرسی ( عباسعلی باقرپور )
    • کارشناس نظارت و بازرسی ( )
    • کارشناس نظارت و بازرسی ( )
    • کارشناس نظارت و بازرسی ( )
   • رئیس اداره فنی و مهندسی ( حامد احمدزاده )
   • رئیس اداره ساماندهی ( حسن پورعابد )
    • کارشناس شهرسازی و GIS ( )
    • کارشناس ساماندهی ( )
    • کارشناس ساماندهی ( )