فرآیند صدور پروانه فعالیت

فرآیند کاری و مدارک لازم جهت دریافت کد رهگیری :

ابتدا متقاضی با در دست داشتن مدارک ذیل اقدام به تشکیل پرونده می نماید

1-     تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری

2-     تصویر کارت وسیله نقلیه باری

3-     تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری

4-    تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری

5-     تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه (ویژه آقایان )

6-     تصویر کارت سوخت

7-    پوشه

- بعد ازتشکیل پرونده و ثبت نام اولیه متقاضی در سایت ناوگان حمل ونقل بار درونشهری کد رهگیری صادر می گردد .

 

شکل 1 : سایت ناوگان باری درون شهری وحومه

نمونه برک کد رهگیری ، که متقاضی پروانه بعد از ثبت نام و ثبت مشخصات دریافت می کند

 
 

-کدرهگیری صادر شده همراه با معرفی نامه از شرکت (با توجه به عدم تشکیل شرکتهای تخصصی در برخی رسته ها فعلا"معرفی نامه شرکت اخذ نمی گردد) و پر نمودن فرم اطلاعات اولیه فرم و درخواست پروانه  فعالیت و دیگر مدارک از جمله :کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی،کپی پایان خدمت،کپی مدرک تحصیلی(حداقل مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سواد آموزی برای افراد زیر 50 سال وافراد بالای 50 سال فقط خواندن و نوشتن) ، کپی کارت سوخت ،کپی معاینه فنی،کپی سند خودرو،کپی کارت خودرو،کپی بیمه شخص ثالث ،گواهی عدم خلافی، مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه ،ودریافت فیش ها مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری  فعالیت به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه در پرونده و بررسی نهایی توسط کارشناسان این مدیریت و تکمیل بودن مدارک در پرونده نوبت به مرحله نصب آرم و علائم روی بدنه خودرو میباشد که بر اساس دستور العمل ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار درونشهری یک نوار شطرنجی نارنجی برای خودرو های حمل و نقل عمومی بار  و نوار شطرنجی مشکی برای خودروهای فعال در امداد خودرو و یدک کش همراه با آرم مدیریت حمل و نقل بار و شماره پروانه فعالیت در روی درب سمت چپ و آرم شرکت بر روی درب سمت راست منقوش می گردد .

 

 

شکل 4 : نمونه وانت بارهای ساماندهی شده فعال در حمل و نقل بار شهری

-         در مرحله آخر بعد از نصب آرم و علائم پروانه فعالیت برای خودرو صادر و پس از ثبت شماره پروانه در سامانه ناوگان باری کشور پروانه تحویل راننده و مالک می گردد.شکل 2 : نمونه پروانه فعالیت (مالک)وسائط نقلیه باری
 

 

  

 

 
  فرآیند صدور پروانه فعالیت

فرآیند کاری و مدارک لازم جهت دریافت کد رهگیری :

ابتدا متقاضی با در دست داشتن مدارک ذیل اقدام به تشکیل پرونده می نماید

1-     تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری

2-     تصویر کارت وسیله نقلیه باری

3-     تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری

4-    تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری

5-     تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه (ویژه آقایان )

6-     تصویر کارت سوخت

7-    پوشه

- بعد ازتشکیل پرونده و ثبت نام اولیه متقاضی در سایت ناوگان حمل ونقل بار درونشهری کد رهگیری صادر می گردد .

 

شکل 1 : سایت ناوگان باری درون شهری وحومه

نمونه برک کد رهگیری ، که متقاضی پروانه بعد از ثبت نام و ثبت مشخصات دریافت می کند

 
 

-کدرهگیری صادر شده همراه با معرفی نامه از شرکت (با توجه به عدم تشکیل شرکتهای تخصصی در برخی رسته ها فعلا"معرفی نامه شرکت اخذ نمی گردد) و پر نمودن فرم اطلاعات اولیه فرم و درخواست پروانه  فعالیت و دیگر مدارک از جمله :کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی،کپی پایان خدمت،کپی مدرک تحصیلی(حداقل مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سواد آموزی برای افراد زیر 50 سال وافراد بالای 50 سال فقط خواندن و نوشتن) ، کپی کارت سوخت ،کپی معاینه فنی،کپی سند خودرو،کپی کارت خودرو،کپی بیمه شخص ثالث ،گواهی عدم خلافی، مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه ،ودریافت فیش ها مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری  فعالیت به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه در پرونده و بررسی نهایی توسط کارشناسان این مدیریت و تکمیل بودن مدارک در پرونده نوبت به مرحله نصب آرم و علائم روی بدنه خودرو میباشد که بر اساس دستور العمل ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار درونشهری یک نوار شطرنجی نارنجی برای خودرو های حمل و نقل عمومی بار  و نوار شطرنجی مشکی برای خودروهای فعال در امداد خودرو و یدک کش همراه با آرم مدیریت حمل و نقل بار و شماره پروانه فعالیت در روی درب سمت چپ و آرم شرکت بر روی درب سمت راست منقوش می گردد .

 

 

شکل 4 : نمونه وانت بارهای ساماندهی شده فعال در حمل و نقل بار شهری

-         در مرحله آخر بعد از نصب آرم و علائم پروانه فعالیت برای خودرو صادر و پس از ثبت شماره پروانه در سامانه ناوگان باری کشور پروانه تحویل راننده و مالک می گردد.شکل 2 : نمونه پروانه فعالیت (مالک)وسائط نقلیه باری
 

 

  

 

 
  فرآیند صدور پروانه فعالیت

فرآیند کاری و مدارک لازم جهت دریافت کد رهگیری :

ابتدا متقاضی با در دست داشتن مدارک ذیل اقدام به تشکیل پرونده می نماید

1-     تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری

2-     تصویر کارت وسیله نقلیه باری

3-     تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری

4-    تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری

5-     تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه (ویژه آقایان )

6-     تصویر کارت سوخت

7-    پوشه

- بعد ازتشکیل پرونده و ثبت نام اولیه متقاضی در سایت ناوگان حمل ونقل بار درونشهری کد رهگیری صادر می گردد .

 

شکل 1 : سایت ناوگان باری درون شهری وحومه

نمونه برک کد رهگیری ، که متقاضی پروانه بعد از ثبت نام و ثبت مشخصات دریافت می کند

 
 

-کدرهگیری صادر شده همراه با معرفی نامه از شرکت (با توجه به عدم تشکیل شرکتهای تخصصی در برخی رسته ها فعلا"معرفی نامه شرکت اخذ نمی گردد) و پر نمودن فرم اطلاعات اولیه فرم و درخواست پروانه  فعالیت و دیگر مدارک از جمله :کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی،کپی پایان خدمت،کپی مدرک تحصیلی(حداقل مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سواد آموزی برای افراد زیر 50 سال وافراد بالای 50 سال فقط خواندن و نوشتن) ، کپی کارت سوخت ،کپی معاینه فنی،کپی سند خودرو،کپی کارت خودرو،کپی بیمه شخص ثالث ،گواهی عدم خلافی، مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه ،ودریافت فیش ها مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری  فعالیت به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه در پرونده و بررسی نهایی توسط کارشناسان این مدیریت و تکمیل بودن مدارک در پرونده نوبت به مرحله نصب آرم و علائم روی بدنه خودرو میباشد که بر اساس دستور العمل ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار درونشهری یک نوار شطرنجی نارنجی برای خودرو های حمل و نقل عمومی بار  و نوار شطرنجی مشکی برای خودروهای فعال در امداد خودرو و یدک کش همراه با آرم مدیریت حمل و نقل بار و شماره پروانه فعالیت در روی درب سمت چپ و آرم شرکت بر روی درب سمت راست منقوش می گردد .

 

 

شکل 4 : نمونه وانت بارهای ساماندهی شده فعال در حمل و نقل بار شهری

-         در مرحله آخر بعد از نصب آرم و علائم پروانه فعالیت برای خودرو صادر و پس از ثبت شماره پروانه در سامانه ناوگان باری کشور پروانه تحویل راننده و مالک می گردد.شکل 2 : نمونه پروانه فعالیت (مالک)وسائط نقلیه باری