فرآیند صدور پروانه بهره برداری

مراحل کاری و مدارک لازم جهت دریافت پروانه بهره برداری شرکتها:

پروانه بهره برداری به شرکتهای اعطاء می شود که موضوع فهالیت آنها صرفا" خدمات حمل ونقل بوده باشد و با توجه به رسته انتخابی پروانه متناسب طی مراحل ذیل صادر میگردد.

-  مراجعه به مدیریت بار و درخواست پروانه متناسب با حمل ونقل(پر نمودن فرم درخواست)

-  ارائه مدارک اولیه توسط متقاضی و تشکیل پرونده مطابق با موارد ذیل:

-کپی اساسنامه -  آگهی تاسیس( روزنامه رسمی ) - دفتر ملکی یا اجاره ای - تلفن  دو خط - پارکینگ بصورت  ملکی یا اجاره ای (متراژ متناسب با نوع فعالیت متغیر می باشد)-لیست خودرو ها (خودرو ملکی یا خودرو استیجاری)  مدارک مدیر عامل و هیئت مدیره ،کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی ،کپی پایان خدمت ،کپی مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل)،کپی گواهینامه رانندگی، 4قطعه عکس 4*3 ، سوابق مدیریتی و آموزشی (حداقل 6 سال برای مدرک دیپلم ، 4 سال برای لیسانس و 2 سال برای فوق لیسانس و بالاتر) و در ادامه استعلامهای ذیل از مراجع ذی صلاح به عمل می آید .

استعلام از مرکز بهداشت ،استعلام از تامین اجتماعی ،استعلام از بیمه سلامت(در صورت عدم وجود سابقه بیمه تامین اجتماعی)،استعلام از تشخیص هویت ، نظریه ترافیکی دفتر و پارکینگ توسط  اماکن.

بعد از اخذ نتیجه استعلامات در صورت مثبت بودن نتیجه استعلامهای حاصله نوبت به دریافت فیش ها (مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است) می گردد .سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری پروانه بهره برداری به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه وضمانت نامه بانکی و سفته هر کدام بمبلغ 100 میلیون ریال (مطابق مصوبه شورای محترم) و افتتاح حساب در بانک شهر (قرض الحسنه و یا جاری) به نام شرکت یا مدیرعامل، پرونده تکمیلی توسط کارشناسان این مدیریت مورد بررسی وجهت اعلام نظر نهایی به هیئت بدوی تشخیس صدور پروانه شرکتها ارجاع داده می شود.پس از اخذ نظر هیئت در صورت مثبت بودن نتیجه پروانه بهره برداری صادر میگردد.
 
 فرآیند صدور پروانه بهره برداری

مراحل کاری و مدارک لازم جهت دریافت پروانه بهره برداری شرکتها:

پروانه بهره برداری به شرکتهای اعطاء می شود که موضوع فهالیت آنها صرفا" خدمات حمل ونقل بوده باشد و با توجه به رسته انتخابی پروانه متناسب طی مراحل ذیل صادر میگردد.

-  مراجعه به مدیریت بار و درخواست پروانه متناسب با حمل ونقل(پر نمودن فرم درخواست)

-  ارائه مدارک اولیه توسط متقاضی و تشکیل پرونده مطابق با موارد ذیل:

-کپی اساسنامه -  آگهی تاسیس( روزنامه رسمی ) - دفتر ملکی یا اجاره ای - تلفن  دو خط - پارکینگ بصورت  ملکی یا اجاره ای (متراژ متناسب با نوع فعالیت متغیر می باشد)-لیست خودرو ها (خودرو ملکی یا خودرو استیجاری)  مدارک مدیر عامل و هیئت مدیره ،کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی ،کپی پایان خدمت ،کپی مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل)،کپی گواهینامه رانندگی، 4قطعه عکس 4*3 ، سوابق مدیریتی و آموزشی (حداقل 6 سال برای مدرک دیپلم ، 4 سال برای لیسانس و 2 سال برای فوق لیسانس و بالاتر) و در ادامه استعلامهای ذیل از مراجع ذی صلاح به عمل می آید .

استعلام از مرکز بهداشت ،استعلام از تامین اجتماعی ،استعلام از بیمه سلامت(در صورت عدم وجود سابقه بیمه تامین اجتماعی)،استعلام از تشخیص هویت ، نظریه ترافیکی دفتر و پارکینگ توسط  اماکن.

بعد از اخذ نتیجه استعلامات در صورت مثبت بودن نتیجه استعلامهای حاصله نوبت به دریافت فیش ها (مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است) می گردد .سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری پروانه بهره برداری به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه وضمانت نامه بانکی و سفته هر کدام بمبلغ 100 میلیون ریال (مطابق مصوبه شورای محترم) و افتتاح حساب در بانک شهر (قرض الحسنه و یا جاری) به نام شرکت یا مدیرعامل، پرونده تکمیلی توسط کارشناسان این مدیریت مورد بررسی وجهت اعلام نظر نهایی به هیئت بدوی تشخیس صدور پروانه شرکتها ارجاع داده می شود.پس از اخذ نظر هیئت در صورت مثبت بودن نتیجه پروانه بهره برداری صادر میگردد.
 
 فرآیند صدور پروانه بهره برداری

مراحل کاری و مدارک لازم جهت دریافت پروانه بهره برداری شرکتها:

پروانه بهره برداری به شرکتهای اعطاء می شود که موضوع فهالیت آنها صرفا" خدمات حمل ونقل بوده باشد و با توجه به رسته انتخابی پروانه متناسب طی مراحل ذیل صادر میگردد.

-  مراجعه به مدیریت بار و درخواست پروانه متناسب با حمل ونقل(پر نمودن فرم درخواست)

-  ارائه مدارک اولیه توسط متقاضی و تشکیل پرونده مطابق با موارد ذیل:

-کپی اساسنامه -  آگهی تاسیس( روزنامه رسمی ) - دفتر ملکی یا اجاره ای - تلفن  دو خط - پارکینگ بصورت  ملکی یا اجاره ای (متراژ متناسب با نوع فعالیت متغیر می باشد)-لیست خودرو ها (خودرو ملکی یا خودرو استیجاری)  مدارک مدیر عامل و هیئت مدیره ،کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی ،کپی پایان خدمت ،کپی مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل)،کپی گواهینامه رانندگی، 4قطعه عکس 4*3 ، سوابق مدیریتی و آموزشی (حداقل 6 سال برای مدرک دیپلم ، 4 سال برای لیسانس و 2 سال برای فوق لیسانس و بالاتر) و در ادامه استعلامهای ذیل از مراجع ذی صلاح به عمل می آید .

استعلام از مرکز بهداشت ،استعلام از تامین اجتماعی ،استعلام از بیمه سلامت(در صورت عدم وجود سابقه بیمه تامین اجتماعی)،استعلام از تشخیص هویت ، نظریه ترافیکی دفتر و پارکینگ توسط  اماکن.

بعد از اخذ نتیجه استعلامات در صورت مثبت بودن نتیجه استعلامهای حاصله نوبت به دریافت فیش ها (مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است) می گردد .سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری پروانه بهره برداری به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه وضمانت نامه بانکی و سفته هر کدام بمبلغ 100 میلیون ریال (مطابق مصوبه شورای محترم) و افتتاح حساب در بانک شهر (قرض الحسنه و یا جاری) به نام شرکت یا مدیرعامل، پرونده تکمیلی توسط کارشناسان این مدیریت مورد بررسی وجهت اعلام نظر نهایی به هیئت بدوی تشخیس صدور پروانه شرکتها ارجاع داده می شود.پس از اخذ نظر هیئت در صورت مثبت بودن نتیجه پروانه بهره برداری صادر میگردد.