تاریخچه

مدیریت حمل و نقل بار و کالای درونشهری در اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه اجرایی آن دستور العمل شماره ۳۳/۳۷/۳۴/۱/۱۴۱۰۰۵ مورخه۹/۱۱/۹۱ وزیر محترم کشور با هدف ایجاد تمركز و ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل بار با انواع وسائط نقلیه باربر درونشهری و پایانه ها و انبارهای بار و باراندازی و شرکتها و موسسات باری و پس از موافقت شهردار وقت تبریز در زیر مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک و با معرفی سرپرست مدیریت در مورخه ۲۰/۴/۹۲ تشکیل گردید و تصویب عناوین تعرفه ارائه خدمات صدور و محتواي پيشنهادي پروانه در جلسه ۳۹۱ مورخه ۱۰/۶/۹۲ شورای اسلامي محترم شهرو كليات طرح تشكيل مديريت نهايتاً با تجهیز دفاتر اداری و جذب یک نفر کارشناس شروع به کار نمود. و پس از طی مراحل قانونی و معرفی مدیر مربوطه به طور رسمی در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ فعالیت خویش را با ساماندهی و نظارت بر مراکز امداد خودروی شهر تبریز و سپس نظارت بر ثبت نام وسائط نقلیه باری استمرار بخشيد

 
 تاریخچه

مدیریت حمل و نقل بار و کالای درونشهری در اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه اجرایی آن دستور العمل شماره ۳۳/۳۷/۳۴/۱/۱۴۱۰۰۵ مورخه۹/۱۱/۹۱ وزیر محترم کشور با هدف ایجاد تمركز و ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل بار با انواع وسائط نقلیه باربر درونشهری و پایانه ها و انبارهای بار و باراندازی و شرکتها و موسسات باری و پس از موافقت شهردار وقت تبریز در زیر مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک و با معرفی سرپرست مدیریت در مورخه ۲۰/۴/۹۲ تشکیل گردید و تصویب عناوین تعرفه ارائه خدمات صدور و محتواي پيشنهادي پروانه در جلسه ۳۹۱ مورخه ۱۰/۶/۹۲ شورای اسلامي محترم شهرو كليات طرح تشكيل مديريت نهايتاً با تجهیز دفاتر اداری و جذب یک نفر کارشناس شروع به کار نمود. و پس از طی مراحل قانونی و معرفی مدیر مربوطه به طور رسمی در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ فعالیت خویش را با ساماندهی و نظارت بر مراکز امداد خودروی شهر تبریز و سپس نظارت بر ثبت نام وسائط نقلیه باری استمرار بخشيد

 
 تاریخچه

مدیریت حمل و نقل بار و کالای درونشهری در اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه اجرایی آن دستور العمل شماره ۳۳/۳۷/۳۴/۱/۱۴۱۰۰۵ مورخه۹/۱۱/۹۱ وزیر محترم کشور با هدف ایجاد تمركز و ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل بار با انواع وسائط نقلیه باربر درونشهری و پایانه ها و انبارهای بار و باراندازی و شرکتها و موسسات باری و پس از موافقت شهردار وقت تبریز در زیر مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک و با معرفی سرپرست مدیریت در مورخه ۲۰/۴/۹۲ تشکیل گردید و تصویب عناوین تعرفه ارائه خدمات صدور و محتواي پيشنهادي پروانه در جلسه ۳۹۱ مورخه ۱۰/۶/۹۲ شورای اسلامي محترم شهرو كليات طرح تشكيل مديريت نهايتاً با تجهیز دفاتر اداری و جذب یک نفر کارشناس شروع به کار نمود. و پس از طی مراحل قانونی و معرفی مدیر مربوطه به طور رسمی در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ فعالیت خویش را با ساماندهی و نظارت بر مراکز امداد خودروی شهر تبریز و سپس نظارت بر ثبت نام وسائط نقلیه باری استمرار بخشيد