اعضای هیئت مدیره


دکتر مهدی یوسفی 
رئیس هیئت مدیره
مهندس فاضل نادری

مدیرعامل سازمان حمل بار

سرهنگ حبیب آبراهه
رئیس پلیس راهور تبریز 
 اعضای هیئت مدیره


دکتر مهدی یوسفی 
رئیس هیئت مدیره
مهندس فاضل نادری

مدیرعامل سازمان حمل بار

سرهنگ حبیب آبراهه
رئیس پلیس راهور تبریز 
 اعضای هیئت مدیره


دکتر مهدی یوسفی 
رئیس هیئت مدیره
مهندس فاضل نادری

مدیرعامل سازمان حمل بار

سرهنگ حبیب آبراهه
رئیس پلیس راهور تبریز