برنامه های مدیریت
 • شناسایی و ساماندهی کلیه شاغلین و ناوگان و شرکت های حمل و نقل بار
 • فراهم نمودن زمینه ایجاد شرکت های تخصصی، با مدیریت های کارآمد در حوزه حمل و نقل بار
 • ارتقای خدمات حمل و نقل بار به جهت کمی و کیفی
 • ایجاد پایانه ها، باراندازها و توقفگاه های بار درون شهری
 • تعیین مسیرهای مجاز و محدودیت های زمانی ناوگان بار
 • صدور انواع مجوزهای تردد وسایل حمل و نقل بار
 • استفاده از فن آوری و تکنولوژی در بخش حمل و نقل بار برای بهبود خدمات
 • برقراری ضوابط و مقررات ایمنی حمل و نقل بار
 • نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی فعالان و شاغلین حمل و نقل بار درون شهری
 • هویت بخشی به شاغلین و فعالین بخش حمل و نقل بار
 • پیگیری ارتقای خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی به شاغلین بخش حمل و نقل بار
 • راه اندازی وب سایت اختصاصی مدیریت حمل و نقل کالا و بار درونشهری تبریز و تهیه برنامه مکانیزه درخواست و ثبت و صدور پروانه های بهره برداری ، فعالیت و اشتغال
 • تهیه برنامه موبایل مدیریت بار و معرفی شرکتهای مجاز باربری و امداد خودرو و ...
 • راه اندازی و تجهیز واحد بازرسی و نظارت
 
 برنامه های مدیریت
 • شناسایی و ساماندهی کلیه شاغلین و ناوگان و شرکت های حمل و نقل بار
 • فراهم نمودن زمینه ایجاد شرکت های تخصصی، با مدیریت های کارآمد در حوزه حمل و نقل بار
 • ارتقای خدمات حمل و نقل بار به جهت کمی و کیفی
 • ایجاد پایانه ها، باراندازها و توقفگاه های بار درون شهری
 • تعیین مسیرهای مجاز و محدودیت های زمانی ناوگان بار
 • صدور انواع مجوزهای تردد وسایل حمل و نقل بار
 • استفاده از فن آوری و تکنولوژی در بخش حمل و نقل بار برای بهبود خدمات
 • برقراری ضوابط و مقررات ایمنی حمل و نقل بار
 • نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی فعالان و شاغلین حمل و نقل بار درون شهری
 • هویت بخشی به شاغلین و فعالین بخش حمل و نقل بار
 • پیگیری ارتقای خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی به شاغلین بخش حمل و نقل بار
 • راه اندازی وب سایت اختصاصی مدیریت حمل و نقل کالا و بار درونشهری تبریز و تهیه برنامه مکانیزه درخواست و ثبت و صدور پروانه های بهره برداری ، فعالیت و اشتغال
 • تهیه برنامه موبایل مدیریت بار و معرفی شرکتهای مجاز باربری و امداد خودرو و ...
 • راه اندازی و تجهیز واحد بازرسی و نظارت
 
 برنامه های مدیریت
 • شناسایی و ساماندهی کلیه شاغلین و ناوگان و شرکت های حمل و نقل بار
 • فراهم نمودن زمینه ایجاد شرکت های تخصصی، با مدیریت های کارآمد در حوزه حمل و نقل بار
 • ارتقای خدمات حمل و نقل بار به جهت کمی و کیفی
 • ایجاد پایانه ها، باراندازها و توقفگاه های بار درون شهری
 • تعیین مسیرهای مجاز و محدودیت های زمانی ناوگان بار
 • صدور انواع مجوزهای تردد وسایل حمل و نقل بار
 • استفاده از فن آوری و تکنولوژی در بخش حمل و نقل بار برای بهبود خدمات
 • برقراری ضوابط و مقررات ایمنی حمل و نقل بار
 • نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی فعالان و شاغلین حمل و نقل بار درون شهری
 • هویت بخشی به شاغلین و فعالین بخش حمل و نقل بار
 • پیگیری ارتقای خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی به شاغلین بخش حمل و نقل بار
 • راه اندازی وب سایت اختصاصی مدیریت حمل و نقل کالا و بار درونشهری تبریز و تهیه برنامه مکانیزه درخواست و ثبت و صدور پروانه های بهره برداری ، فعالیت و اشتغال
 • تهیه برنامه موبایل مدیریت بار و معرفی شرکتهای مجاز باربری و امداد خودرو و ...
 • راه اندازی و تجهیز واحد بازرسی و نظارت